วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา ฟอร์มเอกสาร
ประวัติความเป็นมา
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เดิมชื่อ  โรงเรียนช่างไม้สกลนคร  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2481
  โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ในปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนช่างไม้สกลนคร  ได้แยกกิจการออกจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
  มาตั้งที่บริเวณสี่แยกมุมถนนใสสว่าง ตัดกับถนนเปรมปรีดา เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้ หลักสูตร 2 ปี
  รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 (เฉพาะชาย) ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณ เลขที่ 219  ถนนนิตโย  (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
  บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร บนเนื้อที่  35 ไร่  3 งาน 41 ตารางวา
  ในปี  พ.ศ.  2502  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้สกลนคร  เป็นโรงเรียนการช่างสกลนคร 
  ในปี พ.ศ.  2522  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนการช่างสกลนครเป็นโรงเรียนเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 มกราคม )
  ในปี พ.ศ. 2523  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนเทคนิคสกลนครเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 เมษายน )
  ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  มีเนื้อที่รวม  35  ไร่ 3 งาน  41  ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่  219  หมู่  11 ถนนนิตโย
  ี(รถยนต์สายสกลนคร-อุดรธานี) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000  โทรศัพท์  0-4271-1391  0-4271-1139
  โทรสาร  0-4271-1892–3 และในปี พ.ศ.  2550  ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็น 0-4297-0201-2  โทรสาร 0-4297-0204 และ 0-4297-0220
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน  ดังนี้คือ
  1. โรงฝึกงานแผนกช่างเครื่องกล    จำนวน 1 หลัง  ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2503
  2. โรงฝึกงานเครื่องมือกล  จำนวน  1 หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2514
  3. อาคารเรียน   2   ชั้น    จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี   พ.ศ.  2515
  4. โรงฝึกงานโลหะการ  จำนวน  1   หลัง   ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2516
  5. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน  และโรงฝึกพลานามัย   มีจำนวน  2  หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ.2519
  6. อาคารเรียน 3 ชั้น มีจำนวน  2 หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2522  และ พ.ศ. 2525
  7. โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง   มีจำนวน 1 หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2523
  8. อาคารเรียน  4 ชั้น  จำนวน 3  หลัง   ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2529, 2535 และ 2536
  9. โรงฝึกงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  มีจำนวน 1 หลัง  ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2532
  10. อาคารหอประชุม  2 ชั้น  จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี   พ.ศ.  2529 
  11. อาคารศูนย์วิทยบริการ  3  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2547 และปรับปรุงบ้านพักครู  จำนวน 2  หลัง  ใน ปี พ.ศ. 2550
  12. อาคารปฏิบัติการ  4  ชั้น  จำนวน  1  หลัง   ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2551 
  13. ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2553
     
ปรัชญา
      "ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน"
    ปรัชญานี้มีความหมายว่า  สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลัก คือ การผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในด้านช่างกึ่งฝีมือ 
  ช่างฝีมือช่างเทคนิคและช่างเทคโนโลยีปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติงานได้จริงมีจิตสำนึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง
  และสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
     
วิสัยทัศน์
     
    วิทยาลัยเทคนิคสกลนครจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 
พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
    2. พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
    3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้เรียน
    4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
    5. ให้บริการชุมชน สังคม ด้านการอาชีวศึกษา
     
ตราวิทยาลัย ดอกไม้ และสีประจำวิทยาลัย
     
เพลงมาร์ท วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

  www.techsakon.ac.th
Email : webmaster@techsakon.ac.th
and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204