เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
 
ประกาศ/คำสั่งวิทยาลัยเทคนิสกลนคร
    เอกสารประกอบการสอน รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัส 3000-1601
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรื่อง สารนิเทศท้องถิ่นสกลนคร
    โดย นางสาวรุจิมา รัชชปัญญา
    สื่อนำเสนอ ในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัส 3000-1601
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รื่อง สารนิเทศท้องถิ่นสกลนคร
    โดย นางสาวรุจิมา รัชชปัญญา
    รายงานโครงการส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
    เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานปูน โดย ครูธนานันท์  สกุลพันธ์ไชย
                    หน้าปก 
                 คำนำ    
                 หน่วยที่ 2งานก่อกำแพงอิฐมอญครึ่งแผ่น     
    เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานไม้ โดย ครูวัฒนา พาระแพง 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
    โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน 
    ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
    โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
    ผลงานวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านจริยธรรมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
    ของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โด ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
                   หน้าปก บทคัดย่อ
                   งานวิจัย
    เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301
    รื่อง วิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงโดย นางโสภิดา    ศรีสมบูรณ์
    ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2559
    ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2559
    ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำนวน 1 รายการ
    ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 255
9
    ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุ
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น พร้อมอุปกรณ์
    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
    ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559
    เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือเเท่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 เครื่อง
     
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนธันวาคม 58
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 58
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนตุลาคม 58
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกันยายน 58
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกรกฎาคม 58
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน 58
  คำสั่ง เรื่อง ครูที่ปรึกษา 2558
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนพฤษภาคม 58
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มีนาคม 58
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204