เช้าวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก
ภาคเรียน ที่ 2/2559
ณ โดมอเนกประสงค์ วท.สกลนคร
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
คณะครูฯร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจร
เฉลิมพระเกียรติ
"บัวบาทยาตรา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
วันที่ 8 กันยายน 2559
โครงการแข่งขันประกอบหุ่นยนต์และ
ให้ความรู้เชิงประฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยี
หุ่นยนต์เบื้องต้น
โดย แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมห้วยทราย
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
นายพูลสุข ชวพันธ์
รองผู้อำนวยการ วท.สกลนคร
เป็นประธานเปิดโครงการ 5 ส.
(big cleaning day)
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ปี 2559

       
วันที่ 3 กันยายน.2559
กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
จัดพิธีประดับแถบ 2 สี
เตรียมลูกเสือวิสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โดมอเนกประสงค์ วท.สน.
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
ศูนย์ ต.หนองบัว อ.กุดบาก จ.สกลนคร
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
ศูนย์ ต.หนองบัว อ.กุดบาก จ.สกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 59
ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
       
เช้าวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
นายยุทธนา อัตนโถ รอง ผอ.วท.สกลนคร
เป็นประธานการตรวจประเมินมาตรฐานและ
ความพร้อมด้านความปลอดภัยอาคารสถานที่
พำนักของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พังโคนพณิชยการอ.พังโคน จ.สกลนคร
เช้าวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
นายประกอบ สุขเกิด รอง ผอ.วท.สกลนคร
และคณะครูผู้สอนทวิศึกษา วท.สกลนคร
ร่วมพิธีไหว้ครูกลุ่มโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
(ระดับปวช.ปี1-2) และร่วมพิธีเปิดศูนย์ทวิศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
บรรยากาศการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
บรรยากาศการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
       
วันพุธที่ 13 เมษายน 2559
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ประธานกรรมการ อศจ.สกลนคร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะ
อา สาช่วงสงกรานต์ 12-17 เมษายน 59
ที่ศูนย์อาชีวะอาสาต่างๆใน จ.สกลนคร
สืบสานวัฒนธรรมไทย
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ประเพณีวันสงกรานต์ 12 เมษายน 2559
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร มางการศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการ วท.สกลนครสกลนคร
ร่วมงานรดน้ำดำหัว นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
นายเศรษฐศิษฐ์ ณุวงค์ศรี
ประธานกรรมการอศจ.สกลนครเป็น
ประธานเปิดอาชีวะอาสา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59
ณ บริเวณ 4 เเยกบ้านธาตุ จ.สกลนคร
       

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิด กีฬาสีภายใน
"วิษณุเกมส์ 58"ประจำปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นายยุทธนา อัตนโถ
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ วท.สกลนคร
เป็นประธานการประชุมอาชีวศึกษาสกลนคร
เรื่องการดำเนินการจัดงานวั ครู ประจำปี 2559
ในรูปแบบของอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 2


ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา 1/2559
เช้าวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานการประชุมหัวหน้า
แผนกวิชาครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
งานมอบจักรยานพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 59
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ร่วมพิธีมอบจักรยานพระราชทานให้กับ
นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่การศึกษาของ จ.สกลนคร
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร
       

วท.สกลนครคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรฯ
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
การอบรมโครงการตามรอยแนวความคิด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐิกิจพอเพียง
วันที่ 16-18 ธ.ค.2558
ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ


สภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายเศรษฐศิษฏ์
ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
และคณะ ร่วมงาน "สภากาแฟ"ประจำเดือน
ณ ลานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร
ผอ.วท.สกลนคร ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 23 ก.พ.59
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานกรรมการ
อศจ.สกลนคร ร่วมประชุมตรวจราชการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดสกลนคร
       
นายเศรษฐศิษฏ์  นุวงค์ศรี
ให้กำลังใจทีมเขียนแผนธุรกิจ
เรื่องเจาะดินอเนกประสงค์จ๋อจอมพลัง
ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันรอบ final
audition โครงการปั้นธุรกิจพิชิตเงินแสน
วันที่ 16 ธ.ค.58

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
บริษัท ซีพีออล์ จำกัด มหาชน
ผอ.วท.สกลนคร เป็นประธานโครงการ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 16 ธ.ค.58
ณ หอประชุม วท.สกลนคร
บรรยากาศการสรรหาประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
ชุดที่ 59-60 ประจำปี 2559-2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2558
ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวย วท.สกลนคร
วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2558 อศจ.สกลนคร
ร่วมงานและจัดโครงการ"อาชีวะอาสา
BIKE FOR DADตรวจซ่อมบำรุงจักรยาน
"ตามนโยบายสอศ.บริการตรวจซ่อมบำรุง
จักรยาน รวม 4 จุดในเขตเมืองสกลนคร
       

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตรวจเยี่ยมอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
( Fix It Center)
เป็นการออกให้บริการซ่อม บำรุง อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค ต่างๆของชุมชน
ในระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2558

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการ วท.สน.
เป็นประธานเปิดคาราวานอาชีวะบริการ
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน( Fix It Center)
เป็นการออกให้บริการซ่อม บำรุง อุปกรณ์ ต่างๆของชุมชนวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 58
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรีผอ.วท.สกลนคร ไปร่วมพิธีเปิดสวนนาคะตะวัน
ณ สกลนครพัฒนศิลป์ (SPC) บ้านฮางโฮง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจ.สกลนคร
Fix It Center ตำบลคำบอ ่วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิด โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fix It Center)
ณ เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
       
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผอ.วท.สกลนคร
เยี่ยมชมและให้กำลัง คณะครู บุคลากร
นักเรียนนักศึกษาของ วท.สกลนครร่วมบริจาคโลหิต
เป็นสาธารณกุศลให้กับ สนง.เหล่ากาชาดสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผอ.วท.สกลนคร
เป็นประธารเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนออกฝึกงาน 9 สัปดาห์แรก 2/ 2558
(ระดับ ปวช.)วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ณ ห้องโสตฯวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงศรี ผอ.วท.สกลนคร
พบและให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษา
เช้าวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 58
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558
ณ หน้าเสาธงโดมอเนกประสงค์

การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สอศ
แทนตำแหน่งที่ว่างประจำหน่วยเลือกตั้ง
วท
.สกลนคร 16 กันยายน 58
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

       
นายการุณย์ นาควิชานนท์ ประธาน
อศจ.สกลนครผอ.วก.สว่างแดนดิน
เปิดการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา
วันที่ 14 กันยายน 2558
โครงการทำบุญตักบาตรภายใน
สถานศึกษา วันที่ 11 กันยายน 58
ณ โดมอเนกประสงค์ วท.สกลนคร 
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
จังหวัดสกลนคร
นายเศรษฐศิษฏ์   ณุวงค์ศรี  ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานเปิดโครงการ"เปิด บ้านสานฝัน
"(Open House) อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ โดมอเนกประสงค์
พิธีเปิดการอบรมโครงการ
"ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA"ประจำปี 58
โดย PEA,ปภ.,สอศ.
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
       
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี เป็นประธานเปิด
โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา
(one product one college)
"เครื่องเจาะดินอเนกประสงค์" 
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ วท.สกลนคร
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผอ.วท.สน.
ตรวจเยี่ยมห้องเรียนการเรียน
การสอนของแผนกการจัดการสำนักงาน แผนกบัญชี แผนกการตลาด
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยียานยนต์ (TTEP)หลักสูตรเทคโนโลยีใหม่
HILUX REVO โดยมีวิทยากรจาก
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎ
ราชกุมาร 63 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม58
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       
บรรยากาศงานกิจกรรม
ASEAN CAMP 2015 Foreign
Languages Department 25 July 2015
Sakon Nakhon Technical College
บรรยากาศการรับสมัครพนักงานราชการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2
วันแรก 24 กรกฎาคม 2558
เปิดรับสมัครวันที่ 24 ก.ค.ถึง 3 ส.ค. 2558
(ในวันเวลาราชการเท่านั้น) ณ ตึกสถาบันฯ
ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการ วท.สน. เป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา EP MEP
(ผลการดำเนินงานปี 2556-2558)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วท.สกลนคร
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ
จ.สกลนคร  และว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ
ผู้อำนวยการ วท.สน. เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ
TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ประจำปี 2558
" HALL 9 IMPACT"
วันที่ 13-15 ก.ค.58ณ เมืองทองธานี กทม.
       
พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2558 สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโสตฯ
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึก ษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโสตฯ
ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผอ.วท.สกลนคร
อ่านคำปราศรัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 และ 
นำนักเรียน นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 
เช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี 2558 ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
       
ผอ.วท.สกลนคร ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ
และผู้อำนวยการมัธยมศึกษา 5 แห่งเข้าร่วม
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม 2 วท.สกลนคร
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานฯ นายประกอบ สุขเกิด
เป็นประธานพิธีการเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจพิชิตฝัน
โดย นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา วิทยากรพิเศษ
บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา
ตลอดการ อบรม เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 58
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วท.สกลนคร

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ประจำปีการศึกาษา 2558
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
ประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาคฯ
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ที่ จ.ชัยภูมิ 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2
จังหวัดสกลนคร
       
โครงการทำบุญตักบาตรในสถานศึกษา
ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ณ โดมอเนกประสงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ฉ.2
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ทีม"ต้นกล้าพลังงาน" ครู อาจารย์
ขอพรองค์พระวิษณ ุ ก่อนออกเดินทางเข้าร่วม
ค่าย ต้นกล้าพลังงานระดับประเทศ
พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558
(Energy Innovation 
For Green Globe 2014-2015)"
ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ 
หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 มิถุนายน 58
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

โครงการพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
"Project Of Vocational
Students Development To ASEAN
Economic Community AEC."
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2558

       
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมงาน
"สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา"
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร
ประจำปี 2558 วันที่ 29 พ.ค.- 1 ม.ย. 2558
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษาปี 2559-2562 
จัดโดย งานวางแผนและงบประมาณ/
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องโสตฯ
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 58 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รับการประเมิน TO BE NO.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558
โดยนางกฤษณา จันทร์ตรี ประธานอนุกรรมการ
และคณะ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การประชุมครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งานบุคคลอาชีวศึกษาเชิงปฏิบัติการทางไกล
ผ่านระบบ Video Conference
กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม Smart classroom
       
วันที่ 14-15 พ.ค. 58 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปวส.1
และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/ 2558
การประชุมสภาสถาบันฯ ฉ.2 ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ ฉ.2
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การประชุมเตรียมรับการประเมิน To Be
Number 1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ซึ่งจะได้รับการประเมินวันที่ 15 พฤษภาคม 58
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันฯ ฉ.2
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ ฉ.2
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
       
ศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษาไทย-ลาว-เวียดนาม
เข้าศึกษาดูงาน รถประหยัดเชื้อเพลิง วท.สกลนคร 
โดย นายสรศิลป์ นันตสุข รอง ผอ.วท.สกลนคร 
ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน  ครูประมวล
รอนยุทธ เป็นพิธีกรบรรยายให้ความรู้ตลอดงาน
บรรยากาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ร่วมรดน้ำ
ขอพร ผู้บริหารและผู้อาวุโส
เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ วท.สกลนคร
บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียน - นักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
ณ หอประชุม วท.สกลนคร  
บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียน - นักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
ณ หอประชุม วท.สกลนคร  
       
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและชะลอ
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
"สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัย สงกรานต์
สืบสานประเพณี"
วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณศูนย์ราชการ
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ดร.มงคลชัย สมอุดร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
เป็นประธานในพิธี  วันที่ 20 มี.ค.58
ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เมื่อ 19 มี.ค.58 บรรยากาศการซ้อมรับ
ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 และจะรับจริง
ในวันที่ 20 มีนาคม 2558
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2 ครั้งที่ 2/ 2558
นายทรงเดช วงษ์ปัญญา เป็นประธาน
วันที่ 18 มี.ค.58
ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ฉ.2
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
       
เมื่อวันที่ 17 มี.ค.58 นายสมใจ เชาว์พานิช
ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเ สือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
รุ่นที่ 1/ 2558ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 58
ณ ค่ายลูกเสือ จ.สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
จัดการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/ 2558
โดย ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ
ผู้อำนวยการ วท.สกลนคร เป็นประธาน
วันที่ 13 มี.ค. 58
ณ หอประชุม วท.สกลนคร
ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการ วท.สน.
ร่วมงานประชุมพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดสกลนคร“สภากาแฟ”
ประจำเดือนมีนาคม 2558
เช้าวันที่ 11 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 มี.ค. 58 การประชุมการดำเนินการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จะจัดขึ้น
ในวันที่ 16 - 19 มี.ค. 58
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร
       
วันที่ 9 มีนาคม 2558 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการ จ.สกลนครเป็นประธานเปิด
โครงการ"ปณิธานความดี ปีมหามงคล"
ศูนย์ช่อมสร้างเพื่อชุมชน
( Fix It Center )วันที่ 9 - 11 มีนาคม 58
ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จ.สกลนคร
วันที่ 10 มี.ค. 58 ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมข้าวฮางโลก
จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558
วันที่ 10-16 มี.ค. 2558
ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
วันที่ 2 มี.ค. 58 บรรยากาศการรับมอบตัว
นักเรียนระบบโควตา ระดับ ปวช. โดย
นายพูลสุข ชวพันธุ์ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงกฎระเบียบฯ
ระดับ ปวช. ในวันที่ 14 พ.ค. 58
เมี่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 วท.สกลนคร
นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างโยธา
ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา57
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูให้กับ
โรงเรียนบ้านโนนกุง อ.นาหว้า จ.นครพนม
       

วันที่ 3 มี.ค.58 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รับรายงานตัวนักเรียน -นักศึกษาโควตา
ระดับ ปวส. และนักศึกษาที่รายงานตัว
แล้วจะต้องมา ปฐมนิเทศนักศึกษา
ระดับ ปวส. ในวันที่ 15 พ.ค. 58
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการ
สมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติม
สมัครได้ถึงวันที่ 23 มี.ค. 58

ยินดีต้อนรับทีม virgin วท.สกลนคร
แชมป์ Shelleco Marathon ASIA 2015
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
ด้วยนักข่าวครอบครัวข่าว 3
ว่าที่พันตรี. วานิช สมชาติ ผอ.วท.สน.
และจากสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน
กลับมาพร้อมกับชัยชนะของ
เด็กอาชีวะไทย"
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครมอบรถ
ประหยัดเชื้อเพลิง Eco Car
ให้กับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ จำปาสัก
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
เพื่อสนับสนุนเป็นสื่อการเรียนการสอน
วันที่ 28 ก.พ.58 ณ ที่พักสงฆ์บ้านกรุงน้อย
หมู่ที่ 8 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

เมี่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 วท.สกลนคร
นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างโยธา
ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา57
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูให้กับ
โรงเรียนบ้านโนนกุง อ.นาหว้า จ.นครพนม
       

วันที่ 19 ก.พ. 58 สถาบันไทย - เยอรมัน
ร่วมกับ Danieli Co.,Ltd.จัดโครงการ
พัฒนาทักษะฝีมือสำหรับนักศึกษาจบ
ใหม่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนเพื่อ
ทำงานในสาขาช่าง Fitting & Assembly
Operator และสาขาช่าง CNC
Machining Oprator

เครื่องเจาะดินเอนกประสงค์เครื่อง
ตีเปลือกแยกไยแยกขุยมะพร้าว
ชนะเลิศรางวัลที่ 1-2 ตามลำดับ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 19 ก.พ. 58 แผนกวิชาการตลาด
จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทาง
การตลาดเรื่อง การสื่อสารทางการตลาด
ในยุค 3G เพื่อก้าวสู่ AEC
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วันที่ 19 ก.พ.58 สถาบันการอาชีวศึกษาฉ.2
จัดพิธีลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตฯ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง)
ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาค ฉ.2
วท.สกลนครกับสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ ฉ.2
       
นางรัชดา ชวพันธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2557
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำกัด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องโสตฯ

ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติเป็นประธานประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/58
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การนำเสนอแผนธุรกิจผลการแข่งขันได้
เป็นตัวแทนแผนกบัญชีกับแผนกการตลาด
การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์
ในตลาดอาเซียนจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 58
ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
วันที่ 13 ก.พ. 58 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2
โดยสำนักงานงานแรงงาน จ.สกลนคร
ให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ
       
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 58 บริษัททริปเปิลที
บรอดแบนด์จำกัด (มหาชน)ได้จัดโครงการ 3BB
เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้ อาชีพแก่เยาวชน”
โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 11 ก.พ. 58 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประมวลผล
และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ
จัดโครงการระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ. 58
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้และอิน เตอร์เน็ต
วันที่ 29 มกราคม 58 การประชุมร่วมระหว่าง
วท.สกลนครและบริษัท กันยงอีเลคทริก
จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ
ในโครงการนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี
โดยกรรมการผู้จัดการ บมจ. กันยงอีเลคทริก
นายซาดาฮิโร โทมิตะ และคณะ
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วันที่ 30 ม.ค.58
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
และคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ เป็นประธาน
เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายการหนังสือตาม
นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204