ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 55-58
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และ สอศ.

 

นักเรียนนักศึกษา
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปี 59
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหน่วยงานภายใน
งานทะเบียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานครูที่ปรึกษา
งานอนุรักษ์พลังงาน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
งานแนะแนวฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
Website คุณครูเทคนิค
ครูจิตกร     ศรีสมบูรณ์
ครูโสภิดา   ศรีสมบูรณ์
 
Link เพื่อการศึกษา
ครูสาคร   พลราชม
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
นาฬิกา/ปฏิทิน


 
 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :

 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
ใบสมัครโควต้า ปี 61
ใบสมัครโควต้า ปี 2561 (ปวช.) โควตากีฬา ดนตรี
ใบสมัครโควต้า ปี 2561 (ปวช.) โควตาเรียนดี
ลักษณะการเรียน (ปวช.)
 
ใบสมัครโควตา ปวส.(ม.6) โควตากีฬา ดนตรี
ใบสมัครโควตา ปวส.(ม.6) โควตาเรียนดี
ลักษณะเฉพาะสาขา ปวส.ม.6 ปี 60
 
ใบสมัครโควตา ปวส.(สายตรง) โควตาเรียนดี
ักษณะเฉพาะสาขา 60 ปวส.สายตรง
 
 
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ใบแจ้งการชำระเงิน ระดับ ปวช.1
ใบแจ้งการชำระเงิน ระดับ ปวช.2
ใบแจ้งการชำระเงิน ระดับ ปวช.3
ใบแจ้งการชำระเงิน ระดับ ปวส.1
ใบแจ้งการชำระเงิน ระดับ ปวส.2
Update 30/09/2560

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2558 2559 และ2560
>>> รายชื่อนักเรียน 58 >>> รายชื่อนักเรียน 59 >>> รายชื่อนักเรียน 60
 

ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน ที่นี้
>> ปวช. 2
>> ปวช. 3
>> ปวส. 2 (สายตรง)
>> ปวส. 2 (ม. 6)

............................................................................................................................

ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
วิชางานเครื่องยนตเล็ก์ (2101-2101)
จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษีวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

.........................................................................................................

ประมวลวิดีโอกิจกรรม
เพิ่มเติม
พิธีปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
พิธีลงนามถวายอาลัย โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2559
พิธีลงนามถวายอาลัย โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2559
พิธีบวงสรวงพระวิษณุวันไหว้ครู ปี 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
พิธีไหว้ครู ปี 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ปี 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปี 2559
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบV-Net ระดับ ปวช.3 และปวส.2
ใบแก้ 0 ,มส. และแบบสรุปผลการสอน
กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2559
กำหนดการพิธีเปิดและตารางกำหนดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ .14/12/59
กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) .2/12/59
คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
แบบบันทึกหลังสอน
กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนสายอาชีวศึกษาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ยกเลิกผลยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตรฯ  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .30/12/59
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตรฯ  
.21/12/59
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตร.ม.ฯ  .20/12/59
ประกาศฯ เรื่อง ขายซากวัสดุของอาคารพัศดุและอาคารสถานที่  .15/12/59
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ .9/12/59
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัด
และวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า .9/12/59
ประกาศฯ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี
การวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า .9/12/59
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัด
และวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า .30/11/59
ประชาพิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 .30/11/59
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง .29/11/59
ประกาศฯ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  .28/11/59
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป
พร้อมโต๊ะเก้าอี้ .28/11/59
 
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มเติม
 
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัส 2104-2004
โดย ครูพนัสเดช   คะอังกุ
             เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน วิชา ความปลอดภัยและการควบคุมพิษ
รหัส 3100-0118 โดย ครูเพ็ชร นาคดี
             เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น2
โดย ครูสุภาพร แดนกาไสย์
                 หน้าปก 
              เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง บัญชีบริษัท โดย ครูยุวดี อมรสิน
                 หน้าปก 
              เอกสารบัญชีบริษัท    
              สื่อบัญชีบริษัท  
เอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยฯ ประจำปี 2558
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
 
 
คำสั่งวิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
แก้ไขคำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม(หญิง)ประจำเดือนธันวาคม 60
คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม(ชาย)(หญิง)ประจำเดือนธันวาคม 60
แก้ไขคำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม(ชาย)ประจำเดือนพฤศจิกายน 60
คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม(ชาย)(หญิง)ประจำเดือนพฤศจิกายน 60
คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม(ชาย)(หญิง)ประจำเดือนตุลาคม 60
คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม(ชาย)(หญิง)ประจำเดือนกันยายน 60
คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม(ชาย)(หญิง)ประจำเดือนสิงหาคม 60
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ 2804/2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ 2676/2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ 2565/2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ 1939/2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม(ชาย)(หญิง)ประจำเดือนกรกฎาคม 60
 

ดร.มงคล  เจตินัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

 
รหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลักBanner Link
QR code และ LinkFacebook
คลิกที่นี่ 
 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204