วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา ฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
   
นายปัญญา  ซึ่อสัตย์
 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
 
งานวางแผนและงบประมาณ
 
นางสุภาพร   แดนกาไสย์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 
นายสุรศักดิ์   วัฒนาวารีกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 
นายจิรพล กัลยาเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
       
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายจิตกร       ศรีสมบูรณ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายวิเชียร ยตะโคตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายมนทรวัจน์ หนูสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       
งานความร่วมมือ
 
นายประมวล     รอนยุทธ
หัวหน้างานความร่วมมือ
 
นายหาญโชค     บุตรเวียงพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 
นายอภิศักดิ์      พ่วงกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
       
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
นายณัฐวุฒิ   ประทุมชาติ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
       
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
นางสาวสุพร ทองธิราช
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
นายมงคล     เสนาชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
       
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 
นางพรรณทิพา      รุ่งโรจน์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 
นางจันทพร   วรแสน
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 
นางปารวัณ   เจริญไชย
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
       
งานอนุรักษ์พลังงาน
 
นายมนทรวัจน์  หนูสวัสดิ์
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน
 
นายหาญโชค   บุตรเวียงพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน
       
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204