เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
   
นายพูลสุข    ชวพันธุ์
 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 
นายวิเชียร ยตะโคตร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 
นายจักระพนธ์ ทวงศ์เฉลียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 
นางบังอร สุขเกิด
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 
ว่าที่ ร.อ.สกลศักดิ์   สิงห์สุพรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 
นายชุมศักดิ์    พลวงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
       
งานปกครอง
 
ดร.จักรี    ต้นเชื้อ
หัวหน้างานปกครอง
 
นายบัณฑิต อมรสิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายบัณฑิต อมรสิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายสมชาย นวลขำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นางรัชดา ชวพันธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นางชนานุช นันตสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายวัฒนา พาระแพง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายปิยะ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายภักดี ดาวกระจ่าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นางสาววราภรณ์ นิลสาขา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายเพ็ชร นาคดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายมานะ ภูสมปอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายไชวัฒน์ วิญญายงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นางสาววลัยรัตน์ ปีทาลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
       
งานครูที่ปรึกษา
 
นายปิยะ   ศิริขันธ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 
นายวิษณุ เผ่าวงศ์ษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
   
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นายอภิศักดิ์   พ่วงกุล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นายเพ็ชร นาคดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นายจิรพล กัลยาเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นางสาววลัยรัตน์ ปีทาลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นายสัจจา จันทร์สงเคราะห์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นายวิสารท์ เสมา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 
นางบังอร    สุขเกิด
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 
นางสาวสุพร   ทองธิราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 
นางพวงเพชร   บุตรมหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
       
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 
นายชุมศักดิ์   พลวงษ์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 
นายภาณุ    โยธาไพร
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 
นางสาวนงลักษณ์ จันณรงค์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
       
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204