เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
   
นายยุทธนา อัตนโถ
 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
นางวิภาพรรณ    ธีรศักดิ์สุวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
       
   
หมวดสารบรรณ
   
นางภัททิยา พิพัธนัมพร
หัวหน้าหมวดสารบรรณ
       
   
หมวดเอกสารการพิมพ์
   
นายสุรศักดิ์   วัฒนาวารีกุล
หัวหน้าหมวดเอกสารการพิมพ์
       
งานบุคลากร
 
นางยรรยงค์  ประกอบเกื้อ
หัวหน้างานบุคลากร
 
นางกรุณา  รายา
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
       
งานการเงิน
 
นางสุรีย์ แก้วกาหลง
หัวหน้างานการเงิน
 
นางสุภาพร    แดนกาไสย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
       
งานการบัญชี
 
นางปารวัณ เจริญไชย
หัวหน้างานการบัญชี
       
งานพัสดุ
 
นายวิจัย     โฮมวงค์
หัวหน้างานพัสดุ
       
   
หมวดยานยนต์
   
นายสดใส   อินธิแสง
หัวหน้าหมวดยานยนต์
   
นายสมปอง   อาจสมจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์
   
นายสีสมพร   โคตรวิชัย
เจ้าหน้าที่หมวดยานยนต์
   
นายพัฒนพงษ์   พงษ์แก้ว
เจ้าหน้าที่หมวดยานยนต์
       
งานอาคารสถานที่
 
นายจักรกริช ผาอินทร์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายบุญส่ง ปกสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายปิยะ      ศิริขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายวัฒนา    พาระแพง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายภักดี ดาวกระจ่าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายสิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายไชยวัฒน์ วิญญายงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
       
งานทะเบียน
 
นายจักรพนธ์   ท วงศ์เฉลียว
หัวหน้างานทะเบียน
 
นางรัชนี    วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
 
นายสุรศักดิ์    วัฒนาวารีกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
 
นางสาวอรอนงค์ ดอกจันรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
       
งานประชาสัมพันธ์
 
นางชนานุช นันตสุข
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
ดร.จักรี    ต้นเชื้อ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
       
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204