เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
   
นายประกอบ   สุขเกิด
 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นายศักดา    กิ่งโก้
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นางชำนาญ    ไชยบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นางสาวสุภาวดี    ศิริขันธ์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นางโสภิดา  ศรีสมบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นางสาวรุจิมา   รัชชปัญญา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นายกฤษดา   จักรเสน
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นายณัฐวุฒิ     ประทุมชาติ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นายปรีดา     มาหินกอง
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
นางสาวนิศา   การุญ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
       
แผนกวิชาเครื่องกล
 
นายวีระศักดิ์        โชติกานต์กุล
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
 
ดร.จักรี        ต้นเชื้อ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายประมวล     รอนยุทธ
ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายกิตติพงษ์    เรือนก้อน
ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายสุพล     แนวตัน
ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายสดใส     อินธิแสง
ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายชุมศักดิ์    พลวงษ์
ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายทวีศิลป์     จันทรังษี
ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายอรรคพล  วงศ์ษาพาน
ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายสุพรรณ   ภูสนิท
ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 
นายภาณุ  โยธาไพร
ครูแผนกวิชาเครื่องกล (พนักงานราชการ)
       
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ กุลยณีย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นายปฏิคม    เทียมภักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นายสุพัฒน์      ศิริมูล
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นายปัญญาคม     เจริญไชย
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นายพินชัย     ศรีสร้างทอง
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นายชาญณรงค์     แก้วคำแสน
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นายวรวิทย์       ตงศิริ
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
       
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 
นายบัณฑิต     อมรสิน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 
นายสมาน      พิมพิเศษสาร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 
นายจักรกริช   ผาอินทร์
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 
นายไพรัตน์   นันตระกูล
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
       
แผนกวิชาโยธา
 
นายสมนึก     สิงห์ไพราช
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา
 
นายธนานันท์    สกุลพันธ์ไชย
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโยธา
 
นายวัฒนา     พาระแพง
ครูประจำแผนกวิชาโยธา
 
นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ
ครูประจำแผนกวิชาโยธา
       
แผนกวิชาก่อสร้าง
 
นายนันทกรณ์     ภูสมยา
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา
 
นายวิจัย โฮมวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโยธา
 
นายบุญส่ง ปกสันเทียะ
ครูประจำแผนกวิชาโยธา
 
นายพยุงศักดิ์ เตียสกุล
ครูประจำแผนกวิชาโยธา
 

นายไชยวัฒน์ วิญญายงค์

ครูประจำแผนกวิชาโยธา
   
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 
นายจักระพนธ์  ทวงศ์เฉลียว
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 
นายรัชนี  วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 
นางบังอร   สุขเกิด
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 
นายมานะ ภูสมปอง
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
       
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายหาญโชค    บุตรเวียงพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายอภิศักดิ์    พ่วงกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายมงคล   เสนาชัย
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายปิยะ   ศิริขันธ์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายกำไร   จันทร์พรม
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายสิทธิพงษ์   ไตรยขันธ์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายมนทรวัจน์   หนูสวัสดิ์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายวิชิต ระดมบุญ
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายพนัสเดช คะอังกุ
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
       
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายอภิสิทธิ์    รัตน์อ่อน
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายสุรศักดิ์   วัฒนาวารีกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายทวี   เดชะคำภู
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายอุทัย    โคตรวงศ์
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
ว่าที่ ร.อ.สกลศักดิ์   สิงห์สุพรรณ
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายสำเริง   บุญมาก
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายภักดี   ดาวกระจ่าง
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายชาติชาย   กุลไทย
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายจิตกร   ศรีสมบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายประติมากรณ์   หาแก้ว
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นายวิเชียร ยตะโคตร
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
       
แผนกวิชาการบัญชี
 
นางสาทิพย์  ฉอุ่มประโคน
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
 
นายศรีศักดิ์    อุ่นสากล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
 
นางวนิดา   นาควิชานนท์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 
นางนันทพร   รอนยุทธ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 
นางจันทนา   เจตินัย
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 
นางนพวัลย์  บุญมาก
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 
นางอุษา   ปกสันเที๊ยะ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 
นางปารวัณ   เจริญไชย
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 
นางสุภาพร   แดนกาไสย์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 
นางยุวดี   อมรสิน
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 
นางสุรีย ์   แก้วกาหลง
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
       
แผนกวิชาการเลขานุการ
 
นางรัชดา   ชวพันธุ์
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
 
นางสาวสาลินี   แก้วก่า
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
 
นางเกศิณี   ซื่อสัตย์
ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ
 
นางวิภาพรรณ  ธีระศักดิ์สุวรรณ
ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ
       
แผนกวิชาการขาย
 
นางจันทพร   วรแสน
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการตลาด
 
นางพรรณทิพา  รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการจัดการตลาด
 
นางกมลวรรณ  กิ่งโก้
ครูประจำแผนกวิชาการจัดการตลาด
 
นางชนานุช   นันตสุข
ครูประจำแผนกวิชาการจัดการตลาด
 
นางสาวสุพร   ทองธิราช
ครูประจำแผนกวิชาการจัดการตลาด
       
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
 
นางนวรัตน์   วัฒนาวารีกุล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
 
นายปฏิภาณ   งามเมืองปัก
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
 
นางสาววราภรณ์   นิลสาขา
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
 
นางสาวนิตยา  สอนสุข
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
       
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
 
นายสัจจา   จันทร์สงเคราะห์
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
       
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 
นายมนทรวัจน์    หนูสวัสดิ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       
งานวัดผลและประเมินผล
 
นายสุรศักดิ์   วัฒนาวารีกุล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 
นายสุพรรณ  ภูสนิท
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
       
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
นายกิตติพงษ์ เรือนก้อน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
ดร.จักรี ต้นเชื้อ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
นายทวีศิลป์ จันทรังษี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
       
งานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นางสาวรุจิมา   รัชชปัญญา
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นายจิตกร   ศรีสมบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นางสาวนิตยา   สอนสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นายชำนาญ   ไชยบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
       
งานสื่อการเรียนการสอน
 
นายสมาน พิมพิเศษสาร
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 
นายจิตกร   ศรีสมบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
       
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204