วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
   
  ใบลงคะแนน ทฤษฏีและปฏิบัติ
   
   
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.สายตรง (โควตา)
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.ม6 (โควตา)
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (โควตา)
  ประกาศฯ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.
  ประกาศฯ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.
   
    ระดับ ปวช.
 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ โควตาระดับ ปวช. ( โควตาความสามารถพิเศษฯ)
 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ โควตาระดับ ปวช.( โควตาเรียนดี)
 
ลักษณะเฉพาะสาขา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     
    ระดับ ปวส.สายตรง
 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ โควตาระดับ ปวส.สายตรง( โควตาเรียนดี)
 
ลักษณะเฉพาะสาขา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     
    ระดับ ปวส.สาย ม.6
 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ โควตาระดับ ปวช.ม.6 ( โควตาความสามารถพิเศษฯ)
 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ โควตาระดับ ปวช.ม.6 ( โควตาเรียนดี)
 
ลักษณะเฉพาะสาขา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204