วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
 
 
เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลโครงสร้าง
โครงสร้างการบริหาร
สถานที่ตั้ง
โครงการและกิจกรรม
 


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  ภาพกิจกรรม
   
    วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคส กลนคร เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดนัดนักขาย" ประจำปีการศึกษา 2559 แผนกวิชาการตลาด ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
     
   
    เช้าวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคส กลนคร เป็นประธานการมอบทุนให้กับนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตาม"โครงการหารรายได้ระหว่างเรียน" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2
อาคารสำนักงานคณะกรรมการอาช ีวศึกษาจังหวัดสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
     
   
    วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงป ฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจพิชิตฝัน " by SME splannet BUSINESS PLAN
ระหว่างวันที 30 มิถุนายน 2559 - 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมห้วยทราง 3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
     
  โครงการและกิจกรรม
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจพิชิตฝัน (ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร ปี 2557)
     
     
     
     
   

 

 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204