วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลโครงสร้าง
โครงสร้างการบริหาร
สถานที่ตั้ง
โครงการและกิจกรรม
 


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
     
   
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถ
นำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
   
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม OTOP ศิษย์เก่า ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
     
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
   
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อบูรณาการทักษะด้านอาชีพสู่การพาณิชย์ มุ่งสร้างผู้ประกอบการที่สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ(MISSION)
1. จัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนาไปสร้างอาชีพ
2. มุ่งเน้นการให้บริการ เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาด้านธุรกิจแก่ผู้สนใจทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
3. สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกลุ่มทักษะอาชีพที่อยู่ในเป้าหมายของตลาดอาชีพ
   
  ข้อมูลโครงสร้าง
 
  โครงการการบริหาร
   
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204