เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคนิคสกลนครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน
ช่างยนต์ งานยานยนต์
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ งานผลิตภัณฑ์
ช่างไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง งานก่อสร้าง
โยธา งานโยธา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน
การบัญชี งานการบัญชี
การตลาด งานการตลาด
การเลขานุการ งานการเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน
เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
โยธา งานโยธา
เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
สาขางาน
การบัญชี การบัญชี
การจัดการสำนักงาน การตลาด
การตลาด การจัดการสำนักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204