เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ระเบียบการรับสมัคร ระดับ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร ระดับ ปวส.
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ฟรี
 
 
 
 
 
*** ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2559 ***
 
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ
    และ10 - 24 มีนาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
   
เวลา 08.30-16.30 น ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในวันและเวลาราชการ
ระเบียบการรับสมัคร
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
* ระดับ ปวส. ราคาชุดละ 50 บาท และค่าสมัครสอบ 50 บาท
 
ประมาณค่าใช้จ่าย
* ระดับ ปวช. <<ไม่มีค่าใช้จ่าย ปวช.เรียนฟรี>>
* ระดับ ปวส. : ค่าลงทะเบียนเรียน ประมาณ 3,000 - 6,000 บาท/ภาคเรียน
                     : ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ ประมาณ 3,000 - 5,000 บาท
 
หลักสูตรที่เปิดสอน *ประเภทวิชา พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน
ช่างยนต์ ยานยนต์
เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน
โลหะการ ช่างเชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง
การก่อสร้าง โยธา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน
พาณิชยกรรม การบัญชี
  การเลขานุการ
  การตลาด
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ภาษาต่างประเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน
ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
โยธา งานโยธา
เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
สาขางาน
การบัญชี การบัญชี
การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
การตลาด การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พัฒนาเว็บเพจ
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ
1.ใบสมัคร (ขอรับได้ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)หรือสามารถดาวน์โหลดฟรี
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4.ใบรับรองการศึกษาหรือใบระเบียนผลการเรียนหรือใบประกาศนียบัตร
  5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบรับรองความใบรับรองความสามารถพิเศษอื่น ๆ
เช่น ด้านกีฬา   ดนตรีและอื่น ๆ 
 
1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 50 บาท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4.ใบรับรองการศึกษาหรือใบระเบียนผลการเรียนหรือใบประกาศนียบัตร
  5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  6. ค่าสมัคร จำนวน 50  บาท
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบรับรองความใบรับรองความสามารถพิเศษอื่น ๆ
เช่น ด้านกีฬา   ดนตรีและอื่น ๆ 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับการศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
1.สำเร็จการศึกษา  หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หรือเทียบเท่า
       - ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง นักเรียนที่ได้รับใบแสดงคุณวุฒิพร้อมใบแสดงผล
การเรียนทั้ง 6 ภาคเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      - ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หมายถึง  นักเรียนที่ได้รับใบแสดงผลการเรียน
5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ
ได้โดยตลอดหลักสูตร  
  3. เป็นเพศหญิงหรือชาย ยกเว้นสาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)  รับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าหรือเสพยาเสพย์ติดทุกประเภทมาก่อน
 
1.สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
        - ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ ปวช. หมายถึง นักเรียนที่ได้รับใบแสดงผล
การเรียนทั้ง 6 ภาคเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     - ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ได้รับใบแสดง
ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 6 ภาคเรียน
     - ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หมายถึง  นักเรียนที่ได้รับใบแสดง
ผลการเรียน 5 ภาคเรียน
  2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่สมัครนั้นได้โดยตลอดหลักสูตร
  3. เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาเสพย์ติดทุกชนิดมาก่อน
เอกสารประกอบการมอบตัว
ระดับการศึกษา
เอกสารประกอบการมอบตัว
1.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน   1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)          
  3.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา  1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
  5. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)    
  6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
  7. นักเรียนที่มอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองมาทำการมอบตัวด้วย
 
  1.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน   1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)          
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา  1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  
  4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
  5. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)    
  6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
  7. นักเรียนที่มอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองมาทำการมอบตัวด้วย
**หมายเหตุ** นักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
  www.techsakon.ac.th
Email : webmaster@techsakon.ac.th
and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204