เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
 
 
หน่วยงานและฝาย วิทยาลัยเทคนิสกลนคร
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานอนุรักษ์พลังงาน
   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
   
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาเครื่องกล
  แผนกวิชาเครื่องมือกลและเทคนิคการผลิต
  แผนกวิชาโลหะการและเทคนิคโลหะ
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาการก่อสร้าง
  แผนกวิชาโยธา
  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการตลาด
  แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204